top of page

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na zák-lade ktorého ste nás kontaktovali

 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komu-nikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

Prevádzkovateľ internetovej stránky ben-trace.com

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky ben-trace.com

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 • účelom spracúvania osobných údajov je uplatnenie si svojich spotrebiteľskýchpráv, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru)

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 • IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry

 • DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom nasplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúcehozo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 • Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní nakupovať cez webstránku www.ben-trace.com

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezvere-jňuje za žiadnych okolností

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu

 • kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

 • Vaše osobné údaje uchovávame do doby kým bude spracovaná, vybavená a doručená Vaša objednávka a tiež počas zákonom stanovenej lehoty na reklamácie tovaru.

 • Pri osobných údajoch poskytnutých za účelom posielania e-mailoveho newslettra budú tieto údaje uchované po dobu 5 rokov.

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

 • Prevádzkovateľ webovej stránky www.webfield.sk môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa webstránky internetového obchodu, príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava.

 • osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám,

 • okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov,čo znamená najmä, že nebudú zdieľané sinými subjektmi za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán. osobné údaje Užívateľov web-stránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie

bottom of page