top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ustanovujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi Jergušom Michalom Benickým a objednávateľom služieb.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy sú súčasťou uzatvorenia zmluvy. Zmluva je uzatvorená okamihom podpísania objednávkového formulára a zmluvy objednávateľom. Objednávkový formulár obsahuje znenie týchto VOP a podpísaním objednávateľ potvrdzuje, že sa z obsahom týchto VOP oboznámil a akceptuje, že všetky služby zo strany Jerguša Michala Benického budú poskytnuté v zmysle týchto VOP.

2. Cena, zmluvná pokuta a platobné podmienky

1. Pre všetky poskytované služby platia vždy ceny platné v deň uzatvárania zmluvy.

2. Jerguš Michal Benický má voči objednávateľovi nárok na udelenie zmluvnej pokuty v prípade, ak zo strany objednávateľa dôjde k odstúpeniu od zmluvy v zmysle VOP.

3. Úhrada ceny môže byť v hotovosti alebo bezhotovstne na základe faktúry vystavenej zo strany Jerguša Michala Benického na objednávateľa s lehotou na splatnosť 15 dní.

4. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade bezhotovostného styku je povinný uhradiť v lehote splatnosti.

5. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou ma Jerguš Michal Benický nárok účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie 0,05% z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň s úhradou platby a to popri a nad rámec nároku na náhradu škody a zákonného úroku z omeškania.

6. Jerguš Michal Benický je oprávnený žiadať zaplatenie zálohy na cenu objednanej a ešte neposkytnutej služby. V prípade, ak objednávateľ neuhradí stanovenú zálohu v určitej lehote, je Jerguš Michal Benický oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7. Jerguš Michal Benický sa zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom termíne

3. Záruka

1. Jerguš Michal Benický neposkytuje žiadnu záruku na poskytnuté služby v prípade, ak je služba úspešne poskytnutá, ktorú skutočnosť objednávateľ potvrdí na zákazkovom liste.

2 Objednávateľ je povinný nedostatky bezodkladne oznámiť Jergušovi Michalovi Benickému najneskôr v záručnej dobe tri mesiace a presne ich špecifikovať, po oznámený vydá BenTrace objednávateľovi písomné potvrdenie.

4. Sankcie

1. Objednávateľ je oprávnený zrušiť objednávku pred začatím prác bez povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zrušenia objednávky, odstúpením od zmluvy realizovanej potom ako už došlo k uskutočneniu prác na miesto poskytnutia služby zaplatiť Jergušovi Michalovi Benickému zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zálohy klienta

5. Ochrana osobných údajov

1. Jerguš Michal Benický spracováva osobné údaje objednávateľa pre účely vedenia účtovnej evidencie, pre účely výkonu práv a povinností vzťahujúcich sa k zmluve o poskytnutí služieb a pre ochranu práv a záujmov Jerguša Michala Benického, pre daňové účely a účely archivácie. 2. Objednávateľ prehlasuje že všetky údaje sú pravé.

3. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne ohlásiť Jergušovi Michalovi Benickému akúkoľvek zmenu osobných údajov ktoré poskytol BenTrace

bottom of page